نمایش مبدأ برای مرجئه و جهميه در خراسان در عصر اموی

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه‌ها است: کاربران، مدیران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به مرجئه و جهميه در خراسان در عصر اموی.