زاد المسافرین (ابهام زدایی)

زاد المسافرین ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

  • زاد المسافرين به قلم محمد مهدى بن على‌نقى شريف در اواخر دوره صفويه به خواهش شخصى به نام ميرزا محمداسماعيل كه تجربه سفرهاى مكرر و مستمر داشته و با در نظر گرفتن شرائط خاصى كه مسافران با آن روبه‌رو بودند، نگارش يافته است.


  • زاد المسافرین (ناصرخسرو قبادیانی) یا «زاد المسافر» اثر ناصرخسرو قبادیانی بلخی (394- 481ق)، يكى از مهم‌ترين آثار كلامى فلسفى اسماعیلی و حاوى واپسين باورهاى مذهبى و ايده‌هاى كلامى و جهان شناختی رسمى فاطميان، در دوره امپراتورى دينى آنان است.