دیوان مولانا محمد صوفی مازندرانی از سرایندگان بزرگ سده یازدهم ایران

دیوان مولانا محمد صوفی مازندرانی، دیوان اشعار محمد صوفی مازندرانی از سرایندگان بزرگ سده یازدهم ایران است که به اهتمام، تصحیح و تحشیه طاهری شهاب، منتشر شده است.

دیوان مولانا محمد صوفی مازندرانی از سرایندگان بزرگ سده یازدهم ایران
دیوان مولانا محمد صوفی مازندرانی از سرایندگان بزرگ سده یازدهم ایران
پدیدآورانص‍وف‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍د (نويسنده) طاهری شهاب، محمد (مصحح)
عنوان‌های دیگردیوان صوفی مازندرانی
سال نشر1347ش
چاپ1
موضوعشعر فارسی - قرن 11ق.
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
PIR ۶۳۹۵/د۹
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

این دیوان را خود ملامحمد از اشعار خویش، انتخاب و تدوین نموده است و به قول مؤلف میخانه، شامل هزار بیت و کسری اشعار است و نسخه‌های خطی متفاوت آن در کتابخانه‌های مختلف، موجود است[۱].

مجموعه اشعار مذکور در کتاب، به چند بخش زیر تقسیم می‌شود که به عنوان نمونه از هر بخش، ابیاتی ذکر می‌شود:

 • قصاید؛ شامل هفت قصیده، از جمله:
نصیرا بس ز محنت بدگوارست چو باد مهرگان ناسازگارست
خوش آوازست و بد ذات و گزندهچو مار مهره‌دار و زهردارست...[۲]
 • غزلیات؛ شامل 91 غزل، مانند:
ز حضرت تو مرا ننگی از گدایی نیستکه این گدایی کمتر ز پادشاهی نیست
از آنزمان که درآمد بدیده تا رخ اودرون دیده من جای روشنایی نیست[۳]
 • رباعیات؛ شامل 75 رباعی، مانند:
یاری که زما همه گریزست او راپیوسته ز ما تهی کند پهلو را
روزی ناگه بگیرم آن بدخو رازآنگونه که یوز گرسنه آهو را[۴]
 • ساقی‌نامه:
الا ای دل مانده از کار و باربمستی و دیوانگی سر برآر
ندیدیم خیری ز فرزانگینبستیم طرفی ز دیوانگی
بیا تا سر خویشتن بشکنیمز مغز خود این هر دو بیرون کنیم[۵]

در پایان کتاب، تحت عنوان «تعلیقات»، به این موضوع اشاره شده است که صوفی مازندرانی در مراحل سیر و سلوک و جهانگیردی‌های خود، به خدمت بیشتر از اعاظم اقطاب صوفیه عصر خویش رسیده و از محضر آنان کسب فیض کرده...[۶]. سپس اشاره شده که از دیوان صوفی شش نسخه در عالم موجود است که در تدوین این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است[۷].

پانویس

 1. ر.ک: مقدمه، ص9
 2. متن کتاب، ص10
 3. همان، ص29
 4. همان، ص59
 5. همان، ص73
 6. همان، ص89
 7. همان، ص94

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها