نمایش مبدأ برای تجريد، شرح نمط هفتم از کتاب الاشارات و التنبيهات شیخ الرئیس ابن سینا

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه‌ها است: کاربران، مدیران.


شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

بازگشت به تجريد، شرح نمط هفتم از کتاب الاشارات و التنبيهات شیخ الرئیس ابن سینا.